Dostosuj: A

Wsparcie aptek szpitalnych poprzez informatyzację procesu przechowywania i dystrybucji leków w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach„Wsparcie aptek szpitalnych poprzez informatyzację procesu przechowywania i dystrybucji leków w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach” w ramach Priorytetu II „Wzrost E-potencjału Mazowsza ”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E – usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 


Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
Wartość projektu:  2 808 951,00 zł
Dofinansowanie:    2 245 980,00 zł

 

 


Opis projektu
Kalendarium

 Opis Projektu


Głównym celem projektu jest wdrożenie informatycznego systemu przechowywania i dystrybucji leków (HLS) oraz jego integracja z systemem informatycznym (HIS). Konwencjonalne zarządzanie lekami w szpitalach zazwyczaj jest wykonywane ręcznie. Codzienne przygotowanie leków dla każdego  pacjenta jest wykonywane przez pielęgniarki na poszczególnych oddziałach. W związku z tym w szpitalach funkcjonują liczne magazyny leków, które znajdują się  na oddziałach. Ponadto procesy wytwarzania w szpitalnej farmacji charakteryzują się ręcznym przemieszczaniem. Zintegrowany System Zarządzania Lekami i Artykułami Medycznymi to efektywne wdrożenie rozwiązań logistycznych w szpitalach, z wykorzystaniem technologii elektronicznej gospodarki, które przyczyniają się do usprawnienia zarządzania przepływem leków, materiałów medycznych i pacjentów, umożliwiają również rejestrację materiałowych kosztów procedur medycznych, obniżając jednocześnie zapasy o ok. 15%. Logistyka szpitala w obszarze leków i artykułów medycznych stanowi optymalizację gospodarki materiałowej w procesach medycznych, zapewniając dostępność wszystkich materiałów medycznych w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie, przy minimalnych kosztach operacyjnych z jednoczesną ich identyfikacją w czasie rzeczywistym, standaryzującą wszystkie działania w obszarze: zamawiania, odbioru, magazynowania i dystrybucji oraz inwentaryzacji leków i materiałów medycznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, oszczędności czasu lekarzy i pacjentów, usprawni obsługę administracyjną szpitala. Zwiększy bezpieczeństwo i poziom obsługi pacjenta.

 

 


Kalendarium


Zawarcie umowy na przyznanie dofinansowania
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt „ Wsparcie aptek szpitalnych poprzez informatyzację procesu przechowywania i dystrybucji leków w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach” otrzymał ponad 2,2 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowę w dniu 09 października 2019r. o dofinansowanie projektu podpisał Pan Rafał Rajkowski – Wicemarszałek województwa mazowieckiego oraz Pan Roman Wysocki – Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach.