Dostosuj: A

Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach


 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Działanie: 4.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 

 

 

Opis projektu


Projekt Termomodernizacji SP ZZOZ w Kozienicach jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

 

Przedmiotowa inwestycja – Projekt Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach – dotyczy modernizacji dwóch budynków: „A i B” oraz budynku zakaźnego „Z”, należących do SP ZZOZ w Kozienicach. Wszelkie prace w ramach Projektu mają doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do Wnioskodawcy. Realizacja Projektu ma na celu spełnienie wszystkich jego celów, co ma z kolei doprowadzić do zniwelowania istniejących obecnie problemów. Kluczowy element problemów, tj. niska efektywność energetyczna budynków SPZZOZ w Kozienicach szereg negatywnych skutków, m.in. niekorzystny wizerunek, zbyt wysokie koszty ogrzewania, ryzyko otrzymania kar środowiskowych, ale iniski komfort przebywania w budynkach szpitalnych oraz otoczenia, regionu, w którym jest zlokalizowany (emisja szkodliwych substancji do atmosfery).

 

 

 

 

Budynek „A i B”

 

 

 

 

Budynek zakaźny „Z”

 

 

Celem głównym jest zwiększenie efektywności energetycznej SP ZZOZ w Kozienicach
W ramach zadania zaplanowano cele szczegółowe:

  • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B oraz Z należących do SPZZOZ w  Kozienicach;
  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A i B oraz Z należących do SPZZOZ w  Kozienicach jako obiektu użyteczności publicznej;
  • Adaptacja budynków A i B oraz Z należących do SPZZOZ w Kozienicach do obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska;
  • Zwiększenie jakości ogrzewania w budynkach A i B oraz Z należących do SPZZOZ w Kozienicach
  • Wzrost czystości powietrza;
  • Rozwój świadomości prawno-środowiskowej;
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacji (ogrzewania i energii elektrycznej) budynków A i B oraz Z należących do SPZZOZ w Kozienicach.Projekt przewiduje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakresie zastosowania dwóch instalacji fotowoltaicznych i dwóch powietrznych pomp ciepła.

Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Kozienicach wpłynie na zapewnienie ludności lepszej opieki w  zakresie lecznictwa szpitalnego, odpowie także na problem starzenia się społeczeństwa, przyczyni się do zabezpieczenia potrzeb noworodków, dzieci i kobiet, co jest konieczne ze względu na najwyższy w Polsce wskaźnik płodności i koniecznością zapewnienia specjalistycznej opieki szpitalnej. Ponadto, poczynione dzięki realizacji Projektu oszczędności będą stanowiły środki, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby Szpitala związane z istotą jego działalności, inne niż konieczność dogrzewania budynków związana z niewystarczającą do tej pory efektywnością energetyczną budynków SPZZOZ w Kozienicach.

 

W wyniku działań w ramach realizacji Projektu będzie charakteryzował się poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej o co najmniej 25 % w odniesieniu do stanu sprzed realizacji Projektu.

 

Stopień poprawy efektywności energetycznej szacuje się na 59,73%, a stopień redukcji emisji dwutlenku węgla na 63,72%.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 088 394,71 zł.
Wartość nakładów ze środków UE wynosi 3 270 715,76 zł.

 

 

Kalendarium


1. Zawarcie umowy na przyznanie dofinansowania


Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt „Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach”  otrzymał ponad 3,2 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali w dniu 18 października 2018 r. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pan Rafał Rajkowski oraz ówczesny Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach Pan Jarosław Pawlik.

 

2. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Ogłoszenie nr 651097-N-2018 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało zamieszczone dnia 21 listopada 2018r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w  Kozienicach”. Termin składania ofert wyznaczony był do dnia 06.12.2018 do godziny 11:00.

 

3. Zawarcie umowy z Wykonawcą


Dnia 22 stycznia 2019 roku w SP ZZOZ w Kozienicach została podpisana umowa na realizację projektu „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”. Umowa została podpisana przez ówczesnego Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach - Pana Jarosława Pawlika oraz ówczesnego Pełnomocnika firmy Top Energy - Pana Krystiana Eliasza.

 

4. Zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym


Dnia 15 listopada 2018 roku w SP ZZOZ w Kozienicach została podpisana umowa na pełnienie obowiązków i  wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach. Umowa została podpisana przez ówczesnego Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach - Pana Jarosława Pawlika oraz Prezesa Zarządu firmy Project Energy Sp. z o.o. – Pana Dawida Mosiejko.

 

5. Wdrożenie


Z dniem 15 kwietnia 2019 roku nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy i tym samym rozpoczęła się realizacja projektu „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach”.