Dostosuj: A

Aktualności

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [25.09.2023]
 
Nawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 22 września 2023 roku, serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do wybudowania Altanki dla pacjentów przebywających w ZPO. Dzięki hojności sponsorów pacjenci mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 
 

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [22.09.2023]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że z dniem 01 października 2023 roku zostanie uruchomiona Poradnia Neurologiczna w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce.
 
Dzięki zaangażowaniu pracowników SP ZZOZ w Kozienicach udało się nam, pomimo wielu trudności, pozyskać środki w kwocie 8 000 000 zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej SOR) oraz współpracujących z nim pracowniami diagnostycznymi w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu SOR lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.
 
Niestety, w tym również przypadku, musieliśmy liczyć tylko na własne siły, ponieważ Zarząd Powiatu Kozienickiego uznał, że z braku możliwości zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu Kozienickiego na wspomniany projekt, przystąpienie SP ZZOZ do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia może mieć miejsce w przypadku zabezpieczenia środków własnych SP ZZOZ w razie niedofinansowania wniosku w 100% ze środków Funduszu Medycznego. Zgodnie z Regulaminem konkursu szpitale wnioskujące o środki mogły ostatecznie otrzymać dofinansowanie niższe niż 100%. Jednak odważyliśmy się na przystąpienie do konkursu, wniosek został bardzo dobrze przygotowany przez pracowników naszej placówki, zrobiliśmy wszystko, aby uzyskać 100% dofinansowania. Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków z Funduszu Medycznego, ponieważ realizacja projektu znacząco przyspieszy diagnostykę i ułatwi leczenie pacjentów w SOR. Zakup niektórych urządzeń medycznych podyktowany jest potrzebą rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych. Spośród 207 Szpitali biorących udział w konkursie dofinansowanie uzyskało 152.
 
Nie bez znaczenia dla pozyskania środków we wspomnianym projekcie jest dobra współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Centralą NFZ, Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, jak również z Delegaturą NFZ w Radomiu. Jak już pisaliśmy wcześniej, w dniu 17 lipca 2023 roku w SP ZZOZ w Kozienicach została zorganizowana, przez ówczesnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, konferencja prasowa.
 
Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla SOR i pracowni diagnostycznych w tym: aparat do znieczulenia, respiratory, aparaty rtg, aparat do usg wraz z adaptacją pomieszczeń. Z pozyskanych środków również zostanie zakupiony system rediologiczny w modułach wraz ze sprzętem i integracją z HIS (system szybkiej konsultacji w SOR), tablety do uzyskiwania podpisów elektronicznych przez pacjentów.
 
Szczególne podziękowania należą się pracownikom naszej placówki, którzy pracowali nad przygotowaniem dokumentacji do złożenia wniosku, między innymi pracownikom Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Radiologii i USG oraz Informatykom.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy, podjęliśmy starania w celu uruchomienia w naszej placówce Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Nadal czekamy (od 4 sierpnia 2023 roku) na decyzję Starosty Powiatu Kozienickiego na wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń firmie zewnętrznej, która będzie wykonywać badania rezonansu magnetycznego. Niestety odwlekanie w czasie podjęcia tak ważnych decyzji utrudnia nam realizację wielu zadań.
 
Pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, z chwilą zmiany Dyrekcji SP ZZOZ w Kozienicach w 2019 roku, udało się nam zrealizować inwestycje na około 40 mln zł. Najważniejsze to m.in.: zakup nowego tomografu komputerowego, mammografu, echokardiografu, respiratorów, kardiomonitorów. Przeprowadzono również szereg prac remontowo-modernizacyjnych: w tym remont sieci wodno – kanalizacyjnej, remont Traktu Porodowego i Bloku Operacyjnego, remont i przebudowa w obszarze Oddziału Zakaźnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Oddziału Urologii, Oddziału Neurologii, itp. Została rozbudowana centralna instalacja tlenowa, pozyskano również urządzenia do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii. Uruchomiliśmy działalność poradni lekarza rodzinnego. Utworzyliśmy: Punkt Szczepień Węzłowych, Punkt Szczepień Populacyjnych, Punkt Szczepień Powszechnych, Punkt Pobrań badań wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, od 01 czerwca 2021 roku Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem. Ponadto POZ został przeniesiony z budynku głównego Szpitala do nowo – wyremontowanych pomieszczeń w Budynku Z oraz Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy do nowo – wyremontowanych pomieszczeń Budynku „Z” na II i III piętro. W ZPO udało się nam zwiększyć ilość miejsc z 28 do 50. Pacjenci przebywający w ZPO mogą korzystać z nowo wybudowanej Altanki, znajdującej się przy Budynku „Z”, gdzie mają możliwość spotkania z bliskimi i spędzenia mile czasu na świeżym powietrzu.
 
Od 01 października do 30 listopada 2023 roku w naszej placówce przeprowadzimy we wszystkich medycznych komórkach organizacyjnych badanie satysfakcji pacjenta. Pacjenci, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych mają możliwość wypełnić ankietę Wypełnioną ankietę można wrzucić do oznaczonej zielonej skrzynki, lub białej (Zespół Poradni Specjalistycznych), albo szarej Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży, ZPO, POZ). Ankieta jest zupełnie anonimowa, jej wypełnienie nie ma żadnych negatywnych konsekwencji dla pacjentów, a zebrane informacje zostaną wykorzystane w celu poprawy jakości opieki medycznej i warunków pobytu pacjentów w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 

Dyrekcja i Pracownicy SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • Planowany zakup sprzętu medycznego i niemedycznego ze wskazaniem właściwych obszarów SOR i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków pozyskanych z Funduszu Medycznego Projekt nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 w SP ZZOZ Kozienice [22.09.2023]

 
 

Lp.

Nazwa sprzetu

Ilość

Wartość brutto w zł.

Miejsce przeznaczenia

1

Aparat do znieczulenia  + kardiomonitor

1

172 800,00

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

2

Respirator

2

198 720,00

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

3

Aparat USG mobilny

1

160 000,00

obszar terapii natychmiastowej

4

Analizator parametrów krytycznych + odczynniki

1

160 000,00

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

5

Wideoprocesor

1

91 800,00

obszar terapii natychmiastowej

6

Wideokolonoskop

2

162 000,00

obszar terapii natychmiastowej

7

Wideogastroskop

2

151 200,00

obszar terapii natychmiastowej

8

Wózek medyczny do zestawu ITD.

1

16 200,00

obszar terapii natychmiastowej

9

Endoskopowy insuflator CO2

1

21 600,00

obszar terapii natychmiastowej

10

Urządzenie do dekontaminacji

1

20 000,00

obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

11

Cieplarka

1

23 673,60

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

12

Defibrylator + akcesoria

3

396 001,44

obszar obserwacji

13

Wózek do transportu pacjenta

2

70 658,00

zaplecze administracyjno - gospodarcze

14

Wózek do transportu pacjenta z napędem akumulatorowym

2

135 988,00

zaplecze administracyjno - gospodarcze

15

Łóżko szpitalne + materac

6

143 894,88

obszar obserwacji

16

RTG mobilne

1

390 000,00

obszar terapii natychmiastowej

17

RTG cyfrowe

1

1 450 000,00

pracownia radiologii i usg

18

System radiologiczny w modułach wraz ze sprzętem + integracja z systemem HIS

1

1 918 923,00

obszar terapii natychmiastowej, obszar resuscytacyjno zabiegowy, konsultacyjny, pracownia radiologii i usg

19

Tablety do systemu typu IC Pen

8

30 000,00

obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

20

Aparat EKG

2

30 000,00

obszar obserwacji

21

Fotel do transportu pacjenta na siedząco

2

23 728,00

obszar obserwacji

22

Stoły zabiegowe

2

561 160,00

obszar terapii natychmiastowej

23

Centrala kardiomonitorująca z kardiomonitorami

1

270 000,00

obszar obserwacji

24

Lamy zabiegowe

3

90 000,00

obszar terapii natychmiastowej

25

Tablety mobilne do systemu AMMS

6

60 000,00

obszar obserwacji

26

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

1

73 235,00

obszar resuscytacyjno-zabiegowy

27

Adaptacja pomieszczeń

 

1 178 418,08

 

Razem

 

 

8 000 000,00

 

 
 
 
 •  INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [01.09.2023]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych. Na dzień 31 sierpnia 2023 roku hospitalizujemy 196 pacjentów. Od stycznia 2023 roku przyjęto do oddziałów szpitalnych 14573  pacjentów.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
 
Pozyskanie kadry medycznej ze wschodu umożliwiło nam zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych. Nie musimy zawieszać funkcjonowania oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych tak jak dzieje się w wielu innych placówkach w kraju. W marcu udało się nam uruchomić Oddział Neurologiczny. Prawdopodobnie z dniem 01 października 2023 roku w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce poszerzymy ofertę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej. Obecnie jesteśmy po pozytywnej wizytacji NFZ w sprawie uruchomienia w/w Poradni.
 
Podjęliśmy również starania w celu uruchomienia w naszej placówce Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Obecnie czekamy na decyzję Starosty Powiatu Kozienickiego na wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń firmie zewnętrznej, która będzie wykonywać badania rezonansu magnetycznego.
 
W dniach 27 – 29 czerwca 2023 roku odbył się II Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy ISO PN-EN 9001:2015. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach stwierdziła, że SP ZZOZ w Kozienicach nadal stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 i utrzymała nam Certyfikat jakości w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ważny do 10 października 2024 roku. W dniu 16 czerwca 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, która nakłada na placówki medyczne obowiązek, między innymi, prowadzenia wewnętrznego systemu jakości poprzez wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości w ochronie zdrowia. W naszej placówce mamy już wdrożony po części wewnętrzny system zarządzania jakością, o jakim mowa w ustawie o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, ponieważ spełniamy wymagania  normy PN-EN ISO 9001:2015.
 
Dzięki temu, że z powodzeniem uczestniczymy w wielu konkursach, plebiscytach uzyskując szereg wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów: jesteśmy rozpoznawalni w całym kraju, lepiej postrzegani na rynku świadczeń zdrowotnych, możemy ubiegać się o lepsze finansowanie. Łatwiej jest nam prowadzić negocjacje, rozmowy z instytucjami zewnętrznymi w celu pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju naszej placówki, np.: udało się nam odzyskać kontrakty na onkologię. W tym celu nawiązaliśmy współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii w Lublinie. Świadczenia z zakresu onkologii są finansowane bez limitu. Pacjenci SP ZZOZ Kozienice mają możliwość leczenia w w/w placówkach oraz w naszym Szpitalu przez lekarzy pracujących w w/w klinikach. W związku z powyższym zdecydowanie wzrosła u nas ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych.
 
Współpracujemy również z uczelniami medycznymi z: Warszawy, Radomia, Lublina w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.
 
Jesteśmy dumni z otrzymanych certyfikatów, świadectw, tytułów. Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i włożoną pracę. Przedstawiciele firm zewnętrznych, którzy nas certyfikują, czy też oceniają w konkursach oraz plebiscytach, gratulują nam osiągnięć, twierdząc, że spokojnie można naszą placówkę zaliczyć do grona najlepszych Szpitali w Polsce. W obecnym świecie promowanie działalności danej firmy jest podstawowym elementem nowoczesnego zarządzania. Uczestniczenie w konkursach, plebiscytach i otrzymywanie szeregu wyróżnień jest również promocją naszej placówki.
 
Nie bez znaczenia dla SP ZZOZ w Kozienicach było zorganizowanie w dniu 17 lipca 2023 roku, przez ówczesnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, konferencji prasowej dotyczącej zwiększenia o 15 mld nakładów na placówki ochrony zdrowia. W spotkaniu z mediami udział wzięli także Prezes NFZ Filip Nowak, Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej oraz władze lokalne Samorządu Terytorialnego. Dodatkowe środki przeznaczone są m.in. na podwyżkę minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia, kompensację inflacyjną wycen świadczeń opieki zdrowotnej. To, że wybrano naszą placówkę na zorganizowanie konferencji prasowej oznacza, że jesteśmy rozpoznawalni w kraju. Dzięki wizycie Ministra Zdrowia udało się nam pozyskać pewne profity.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za podziękowania za opiekę medyczną, za pozytywne opinie na temat naszej działalności. SP ZZOZ jest placówką znaną nie tylko w powiecie kozienickim, ale również w całej Polsce, otrzymujemy również podziękowania z zagranicy. Niestety spotykamy się także z hejtem i opiniami negatywnymi na temat naszej działalności. Obserwujemy w mediach społecznościowych, że są udostępniane krytyczne posty z ubiegłych lat, czasem nawet sprzed 6,7 lat. Jest nam niezmiernie przykro z tego powodu. Jeden z negatywnych wpisów dotyczy działalności Oddziału Urologicznego. Od sierpnia 2021 roku została zmieniona całkowicie kadra medyczna tego oddziału. W kwietniu 2019 roku nastąpiła również zmiana Dyrekcji. Prosimy o zwracanie uwagi na daty udostępnianych postów. Nie pozostawiamy jednak bez analizy krytycznych opinii o naszej działalności, podejmujemy działania w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług.
 
Pomimo naszych starań, rozszerzania zakresu świadczeń zdrowotnych, prowadzenia szeregu rozmów z różnymi instytucjami, wielu osiągnięć, sytuacja finansowa SP ZZOZ Kozienice jest nadal bardzo trudna. Zrobiliśmy i nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać bieżącą działalność. Nadmieniam, że za I półrocze wykonaliśmy: 114,76% ryczałtu, 88,37% - świadczeń odrębnie finansowanych, 119,68% - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, ZPO – 104,57%
 
Wielokrotnie informowaliśmy o działaniach podjętych w celu poprawy sytuacji finansowej naszej placówki. W grudniu 2022 roku Zarządzeniem Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach został powołany Zespół ds. przygotowania „Planu Naprawczego, w tym restrukturyzacji SP ZZOZ w Kozienicach” w celu opracowania wniosków i rekomendacji w temacie zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia przychodów Szpitala. Plan naprawczy został opracowany i jest w trakcie realizacji. Od 1 sierpnia 2023 roku w celu zwiększenia nadzoru, poszukiwania oszczędności został powołany w strukturach SP ZZOZ Dział Organizacji i Nadzoru.
 
 

PODZIĘKOWANIE


Jeszcze raz w imieniu własnym oraz Pracowników SP ZZOZ w Kozienicach pragnę serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc zarówno materialną jak i finansową. Szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć SP ZZOZ Kozienice wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko) (1,5%), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki. 
 
Nadal potrzebujemy wsparcia materialnego i finansowego. Każda pomoc jest cenna, dlatego też jeszcze raz dziękujemy wszystkim za bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę. Wszyscy jesteście wielcy, macie ogromne serca i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami uda się utrzymać SP ZZOZ Kozienice na rynku świadczeń zdrowotnych. Mam nadzieję, że nasza placówka spotka się z hojnością darczyńców również w najbliższym czasie.
 

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i wsparcie.


Osoby lub firmy, które chcą wesprzeć SPZZOZ w Kozienicach mogą wpłacać środki finansowe na konto bankowe:

GETIN NOBLE BANK SA – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOZIENICACH nr konta bankowego: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001
w tytule wpisać „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 48 67 97 200 w godzinach 800 – 1500 lub po godz. 1500 pod nr telefonu 48 67 97 100 oraz pod adresem e-mail sekretariat@szpitalkozienice.pl.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.

 

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 

 

 • Nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów szpitala w Kozienicach


W dniu 30 czerwca 2023 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Kozienicach otrzymał siedem łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda, które mają służyć rodzicom, którzy w czasie hospitalizacji pozostają cały czas ze swoim dzieckiem. Łącznie Fundacja przekazała już 1004 łóżka 53 szpitalom w całej Polsce.
Łóżko dla rodzica czuwającego przy dziecku w szpitalu na wielu oddziałach pediatrycznych wciąż jest tylko marzeniem. Brak miejsca dla rodzica to nie tylko problem z jakością snu, ale także wrażenie bycia nieproszonym gościem. Jesteśmy bardzo wdzięczny za darowiznę Fundacji Ronalda McDonalda na rzecz szpitala w Kozienicach, marzenia się spełniają.
 
 
  • Ogłoszenie o pracę – Lekarz Ginekolog-Położnik
 
SP ZZOZ w Kozienicach 26-900 Kozienice, ul. Wł. Sikorskiego 10
 
PILNIE nawiążemy współpracę z LEKARZEM GINEKOLOGIEM-POŁOŻNIKIEM
 
Rodzaj umowy, czas pracy i wynagrodzenie – do indywidualnego ustalenia
 
Poszukiwany lekarz specjalista dziedzinie ginekologii i położnictwa do świadczenia usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
Istnieje możliwość:
 
•zawarcia umowy o pracę
 
•zawarcia umowy cywilno-prawnej
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w sekretariacie Dyrekcji lub wysłanie ich na adres: jolanta.jaworska@szpitalkozienice.pl
W treści CV proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochroni danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zostałem poinformowany o swoich prawach, dostępnych na stronie https://www.szpitalkozienice.pl/?ochrona-danych-osobowych,363”
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [05.06.2023]
 

Nawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach z dnia 24 maja 2023 roku zawiadamiamy, że awaria Tomografu Komputerowego została usunięta.

Z dniem 05 czerwca 2023 roku wznowiliśmy wykonywanie badań tomografii komputerowejw naszej placówce.

 

Przepraszamy za utrudnienia.
 
 
Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [24.05.2023]
 

Informujemy, że z powodu poważnej awarii Tomografu Komputerowego nie wykonujemy badań tomograficznych. Podjęliśmy działania w celu jego naprawy, niestety części zamienne potrzebne do usunięcia awarii sprowadzane są z Japonii. O uruchomieniu tomografu komputerowego będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Pacjenci, którzy byli zapisani na tomografię komputerową, są informowani telefonicznie o przesunięciu badania na inny termin. Jednak są i tacy pacjenci, którzy nie odbierają telefonu. Bardzo prosimy o pilny kontakt z Pracownią Radiologii i USG, nr telefonu: 48 67 97 171 w celu ustalenia terminu badania.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez NFZ w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Neurologicznej. Konkurs nie został rozstrzygnięty, w związku z tym w SP ZZOZ w Kozienicach nie ma Poradni Neurologicznej. Nie ma również w naszej placówce Poradni Gastrologicznej, świadczymy natomiast usługi medyczne w zakresie endoskopii, wykonujemy w Pracowni Endoskopii gastroskopie i kolonoskopie.

 

Poza tym oddziały szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Laboratorium Analityczne Centralne udzielają świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
 
 

PODZIĘKOWANIE


W imieniu własnym oraz Pracowników SP ZZOZ w Kozienicach pragnę serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc zarówno materialną jak i finansową. Szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć SP ZZOZ Kozienice wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki. 

 

Sytuacja finansowa SP ZZOZ w Kozienicach jest nadal trudna, a nawet tragiczna. Abyśmy mogli utrzymać się na rynku świadczeń medycznych potrzebujemy dalszego wsparcia materialnego i finansowego. Każda pomoc jest cenna, dlatego też jeszcze raz dziękujemy wszystkim za bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę. Wszyscy jesteście wielcy, macie ogromne serca i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami uda się utrzymać SP ZZOZ Kozienice na rynku świadczeń zdrowotnych. Mam nadzieję, że nasza placówka spotka się z hojnością darczyńców również w najbliższym czasie.
 
 
Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i wsparcie.
 
 
Osoby lub firmy, które chcą wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach mogą wpłacać środki finansowe na konto bankowe:
GETIN NOBLE BANK SA – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOZIENICACH nr konta bankowego: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001
w tytule wpisać „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.
 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 48 67 97 200 w godzinach 800 – 1500 lub po godz. 1500 pod nr telefonu 48 67 97 100 oraz pod adresem e-mail sekretariat@szpitalkozienice.pl.

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 
 
 
Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • PODANIE WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI [16.05.2023] - [16.11.2023] 
 
 
 
 


 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [20.04.2023]


Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych. Obecnie hospitalizujemy 192 pacjentów. Od stycznia 2023 roku przyjęto do oddziałów szpitalnych 5281 pacjentów.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie. W związku z dużym zapotrzebowaniem na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze zwiększyliśmy bazę łóżkową w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym do 50.
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Poradni Psychologiczno- Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w SP ZZOZ Kozienice. Dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży, dzięki czemu zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku społecznym. Świadczymy usługi polegające na diagnozie i leczeniu terapeutycznym. Natomiast nie diagnozujemy trudności szkolnych, nie jesteśmy też konkurencją dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a raczej wsparciem i uzupełnieniem jej działań. Wszystkie nasze usługi są bezpłatne, działamy w ramach NFZ. Umawiając się do Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej w SP ZZOZ Kozienice na wizytę, nie jest potrzebne skierowanie, wystarczy zadzwonić na nr telefonu 48 67 97 272 lub umówić się osobiście. Jednocześnie informujemy, że realizujemy Projekt pt.: „MODEL DOM”. Jest to kompleksowe wsparcie rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego. Projekt ten koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku.

Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach istnieje możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. W ofercie posiadamy szczepionkę firmy Pfizer dedykowaną przeciw wariantowi Omikron BA.4-5, stosowaną jako dawka przypominająca. Dla chętnych, którzy chcą rozpocząć cykl szczepień posiadamy szczepionkę Pfizer, dotyczy to I i II dawki. Jak już wcześniej informowaliśmy, w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w Punkcie Szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
 

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa –10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.
 
 
Przypominamy, że można wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpisując w zeznaniu podatkowym (PIT) numer KRS 0000146712, a w rubryce cel szczegółowy: „Szpital Kozienicki”. Jest również możliwość przekazania darowizny na rzecz Szpitala, bezpośrednio na konto placówki:
VeloBank S.A. - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule należy wpisać: darowizna.
 
 

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ ZŁOTÓWKĘ I OKAZANE WSPARCIE.

 

 

Prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego.
 
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [03.04.2023]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, ŻE Z DNIEM 20 MARCA 2023 ROKU WZNOWILIŚMY DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU NEUROLOGII.

Z powodu dużego zainteresowania zabiegami operacyjnymi z zakresu ginekologii oraz ginekologii onkologicznej udało nam się rozszerzyć współpracę z I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii w Lublinie w zakresie ilości wykonywanych operacji. We współpracy ze specjalistami z Lublina wykonujemy ginekologiczne zabiegi operacyjne w zakresie onkologii, głównie metodą endoskopową (laparoskopowo). Zabiegi takie są mniej inwazyjne oraz skracają pobyt operowanych pacjentek w Szpitalu.

W Zakładzie Pielegnacyjno–Opiekuńczym w naszej placówce z dniem 01 kwietnia 2023 roku zwiększyliśmy dla pacjentów ilość łóżek do 50.

UWAGA:

Pacjenci korzystający z usług LAC, po pobraniu materiału biologicznego na badanie otrzymują kartę z kodem do logowania, na której jest informacja w jaki sposób można zobaczyć, a nawet wydrukować wyniki badań. W tym celu wchodzimy na adres internetowy kl167.elaborat.marcel.pl, następnie klikamy w ikonę „uproszczone logowanie”, podajemy IDENTYFIKATOR ZLECENIA (kod kreskowy identyfikowany z badaniem) oraz DATĘ URODZENIA lub nr PESEL. Wchodząc w ikonkę wyniki, mamy możliwość, oprócz podglądu, również wydrukowanie. Wyniki pod podanym adresem są dostępne przez
3 miesiące od daty wykonania.


Przypominamy, że można wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpisując w zeznaniu podatkowym (PIT) numer KRS 0000146712, a w rubryce cel szczegółowy:„Szpital Kozienicki”.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje również możliwość przekazania darowizny na rzecz Szpitala, bezpośrednio na konto placówki: VeloBank S.A. - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach:56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule należy wpisać:darowizna.

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ ZŁOTÓWKĘ I OKAZANE WSPARCIE.


Prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego.Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych w SP ZZOZ w Kozienicach.


Z okazji zbliżających Świąt Wielkiej Nocy składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia.


Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 
 • Życzenia Wielkanocne 2023
 

 

 

 
 
 


 • NEKROLOG - ŚP. R. GUZOWSKI

 

 

 

 

 • INFORMACJA O ŚMIERCI R. GUZOWSKIEGO

 

 

 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [17.03.2023]


INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI

W SP ZZOZ w KOZIENICACH

Informujemy, że podjęliśmy działania w kierunku wznowienia funkcjonowania Oddziału Neurologii w naszej placówce. Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego z dniem 20 marca 2023 roku rozpocznie działalność Oddział Neurologii. Obecnie jesteśmy na etapie kompletowania kadry medycznej oddziału. Jednocześnie prowadzone są prace remontowo-modernizacyjne.

Przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez NFZ w sprawie zawarcia umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Neurologicznej. Jak wszystko pójdzie po naszej myśli w Zespole Poradni Specjalistycznych działających w naszej placówce poszerzymy ofertę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej.

Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem do NFZ o uruchomienie opieki koordynowanej
w POZ działającym w SP ZZOZ Kozienice.
W ramach opieki koordynowanej lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ
i dietetykiem. Opieka koordynowana zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny: kardiologii, diabetologii, endokrynologii, pulmonologii.
Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem. Więcej informacji na temat opieki koordynowanej
w POZ można znaleźć na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl

Przypominamy, że można wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach  wpisując w zeznaniu podatkowym (PIT) numer KRS 0000146712, a w rubryce cel szczegółowy:„Szpital Kozienicki”.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje również możliwość przekazania darowizny
na rzecz Szpitala, bezpośrednio na konto placówki: VeloBank S.A. - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach:
56 1560 0013 2336 7257 5000 0001
w tytule należy wpisać:
darowizna.SYTUACJA FINANSOWA SP ZZOZ W KOZIENICACH JEST BARDZO TRUDNA.

Naszym głównym problemem jest spłata zadłużenia, powstałego w latach ubiegłych. Niestety dług komplikuje sporo spraw, przede wszystkim nie jest możliwy do spłacenia
z bieżącej działalności
. Obsługa długu rośnie, np.: jeżeli w 2019 roku oprocentowanie kredytu wynosiło ok. 4,5%, to w 2022 roku oprocentowanie kredytu wzrosło średnio
do 11,3%. W latach 2019 – 2022 ogółem spłaciliśmy: kredyty w kwocie – 19 725 971, 65 zł oraz odsetki od kredytów w kwocie – 13 151 668, 16 zł, razem 32 877 639, 81 zł. Jeżeli
w 2020, 2021 roku potrafiliśmy wypracować środki, które wystarczały na bieżącą działalność, to w 2022 roku problemy wzrostu inflacji i wzrostu oprocentowania kredytów spowodowały: wzrost rat kredytów i odsetek od nich, wzrost kosztów zakupów, które są niezbędne
do bieżącego funkcjonowania naszej placówki. W 2022 roku zaskoczył nas również wzrost cen na dostawy – przeciętnie od 30% do 70% a nawet 100%. Do tego wszystkiego doszła ustawowa podwyżka wynagrodzeń dla wszystkich etatów. Żeby wypłacić wynagrodzenia
w pełni SP ZZOZ musi wziąć te środki z bieżących wpływów z NFZ. Z wielką trudnością udaje się nam utrzymać działalność bieżącą. Bez pomocy finansowej powoli tracimy płynność finansową.

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ ZŁOTÓWKĘ I OKAZANE WSPARCIE.

Mamy świadomość, że nie tylko nasz Szpital znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, praktycznie wszystkie szpitale za ubiegły rok poniosły stratę ze względu na kryzys finansowy. Szpitale, które mają pomoc od Organów Założycielskich, mają szansę funkcjonować na rynku świadczeń zdrowotnych. Natomiast bez pomocy Organów Założycielskich zadłużenie szpitali będzie wzrastać.

Zrobiliśmy i nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać bieżącą działalność. Wielokrotnie informowaliśmy o działaniach podjętych w celu poprawy sytuacji finansowej naszej placówki.

Dodatkowo w grudniu 2022 roku Zarządzeniem Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach został powołany Zespół ds. przygotowania „Planu Naprawczego, w tym restrukturyzacji
SP ZZOZ w Kozienicach” w celu opracowania wniosków i rekomendacji w temacie zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia przychodów Szpitala.

Dzięki usilnym staraniom udało się nam odzyskać kontrakty na onkologię.. W tym celu nawiązaliśmy współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka
w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej
i Ginekologii w Lublinie. Świadczenia z zakresu onkologii są finansowane bez limitu.

Współpracujemy również z uczelniami medycznymi z: Warszawy, Radomia, Lublina
w zakresie odbycia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.

Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych
u dzieci i młodzieży. Zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku społecznym. Poradnia Psychologiczna cieszy się dobrą opinię wśród pacjentów i ich rodzin. W związku z dużym zainteresowaniem poradami psychologicznymi w naszej Poradni chętnie zatrudnimy psychoterapeutę po ukończeniu, co najmniej, II roku szkoły psychoterapeutycznej.UWAGA:

W LABORATORIUM ANALITYCZNYM CENTRALNYM ORAZ PRACOWNI RADIOLOGII I USG WYKONUJEMY BADANIA DIAGNOSTYCZNE W RAMACH NFZ ORAZ PRYWATNIE, ZA OPŁATNOŚCIĄ.

Informujemy, że na badania diagnostyczne z zakresu radiologii wymagane jest skierowanie od lekarza (za wyjątkiem zdjęć rtg zębów). Na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
oraz radiologicznej dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. Za badania wykonane prywatnie jest udostępniona płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).

Pacjenci korzystający z usług LAC, po pobraniu materiału biologicznego na badanie otrzymują kartę z kodem do logowania, na której jest informacja w jaki sposób można zobaczyć, a nawet wydrukować wyniki badań. W tym celu wchodzimy na adres internetowy https//kl167.elaborat.marcel.pl, następnie klikamy w ikonę „uproszczone logowanie”, podajemy IDENTYFIKATOR ZLECENIA (kod kreskowy identyfikowany z badaniem) oraz DATĘ URODZENIA lub nr PESEL. Wchodząc w ikonkę wyniki, mamy możliwość, oprócz podglądu, również wydrukowanie. Wyniki pod podanym adresem są dostępne przez
3 miesiące od daty wykonania.

Jednocześnie przypominamy, Rodzicom/Opiekunom Prawnym dzieci, które zostają skierowane na Oddział Otolaryngologiczny w SP ZZOZ w Kozienicach, że na skierowaniu powinna znajdować się informacja „do Oddziału Otolaryngologicznego” z kodem specjalności komórki z nr 4610. Natomiast na podstawie skierowania do „Oddziału Otolaryngologicznego dla dzieci” z nr 4611 dziecko nie zostanie przyjęte, ponieważ
my w strukturach naszej placówki takiego oddziału nie posiadamy.

Prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę
o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Niezastosowanie się do zaleceń reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowań na choroby wirusowe, a tym samym ograniczyć działalność SP ZZOZ w Kozienicach.

Z dniem 31 stycznia 2023 roku, ze względów osobistych oraz rodzinnych, Pani Maria Pawlak, dr n. med. i n. o zdr., zakończyła pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za rzetelną pracę, zaangażowanie
i nieoceniony wkład w funkcjonowanie naszej placówki.

Od dnia 01 lutego 2023 roku do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa powierzono Panu Witoldowi Świechowskiego.

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych

w SP ZZOZ  w Kozienicach.

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 • NOMINACJA DO TYTUŁU OSOBOWOŚĆ ROKU 2022
 
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach Roman Wysocki został nominowany przez Kapitułę Redakcji „Polski Metropolii Warszawskiej” i „Echa Dnia” do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Jeśli uważacie Państwo, że Pan Roman Wysocki zasługuje na tytuł „OSOBOWOŚĆ ROKU 2022” w kategorii POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, to możecie zagłosować na jego kandydaturę wysyłając SMS:

 
 

MZP.96 na numer 7303, koszt sms 3,69 zł. z VAT.